Witamy w MEDYK CENTRUM...

Dynamiczny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych przy użyciu światła laserowego w branży medycznej.
 

 

Dane zamawiącego: Prywatne Centrum Medyczne "MEDYK-CENTRUM" Jan Bińczyk Aleja Wolności 34, 42-200 Częstochowa NIP: 5731178040

Tytuł Projektu: Dynamiczny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych przy użyciu światła laserowego w branży medycznej.

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 3.2 Innowacje w MŚP.

Kod CVP:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Opis projektu: CPV 33100000-1 Urządzenia Medyczne.

Przedmiot zamawiającego: Zakupy lasera do terapii chirurgii wewnątrzżylnej 1940 nm

Laser diodowy 1940nm 10W, zasilanie: Napięcie zasilania Od 110V do 230V~ 50Hz / 60Hz, Maksymalny pobór mocy 375 VA.

Laser:

Klasa lasera: 4.

Długość fali: 1940 nm.

Maksymalna moc lasera - 10W.

Tryb pracy - Ciągła.

Czasu emisji wiązki w trybie pracy ciągłej - Praca ciągła oraz od 1s do 100s.

Ilość energii w trybie pracy ciągłej - Praca ciągła oraz od 1J do 1000J.

Czas trwania impulsu i czas przerwy w trybie quasi ciągłym i impulsowym -Od 200μs do 100s.

Standard złącza diody laserowej / włókna laserowego - SMA905.

Możliwość zapisania często używanych ustawień.

Średnica rdzenia włókna laserowego Od 400um do 800um, Język interface’u Polski.

Możliwość zapisywania i odczytywania parametrów zabiegowych.

Wyświetlanie ilości energii dostarczonej w trakcie zabiegu, ilość czasu, wielkość plamki.

Wyposażenie dodatkowe: okulary ochronne.

 

Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 28.09.2020 r.

 

KRYTERIA DOSTĘPU

Podmioty dopuszczone do składania ofert:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 

KRYTERIA WYBORU

1. Cena – 50%

W ramach kryterium można otrzymać max. 50 pkt. Oferta najniższa otrzyma 50 pkt., oferta najwyższa – 0 pkt. Ofertom znajdującym się pomiędzy skrajnymi ofertami będą nadawane punkty proporcjonalnie do oferty najniższej.

Sposób wyliczania punktów:
 - jeżeli oferta w jest najmniej korzystna lub równa się ofercie najmniej korzystnej pod kątem ceny – otrzymuje 0 pkt.
 - jeżeli oferta jest najkorzystniejsza pod kątem ceny lub równa się ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów
 - jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów
 - jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

W = (Cmin/Cx)*50 pkt.
W – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena
Cmin – najniższa cena zaoferowana w złożonych ofertach
Cx – cena ocenianej oferty

 

2. Termin wykonania zamówienia – 30%
W ramach kryterium można uzyskać max. 30 pkt. Oferty, które wpłyną zostaną ułożone od najkrótszego do najdłuższego terminu realizacji. Oferta najkrótsza otrzyma 30 pkt. Oferta o najdłuższym okresie realizacji 0 pkt. Ofertom znajdującym się pomiędzy skrajnymi ofertami będą nadawane punkty proporcjonalnie do oferty najniższej.

Sposób wyliczania punktów:

 - jeżeli oferta w jest najmniej korzystna lub równa się ofercie najmniej korzystnej pod kątem terminu – otrzymuje 0 pkt
 - jeżeli oferta jest najkorzystniejsza pod kątem okresu realizacji lub równa się ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów
 - jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów
 - jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

W = (Tmin/Tx)*30 pkt.
W – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium terminie realizacji Tmin – najkrótszy termin realizacji zadeklarowany w złożonych ofertach
Tx – termin realizacji zadeklarowany w ocenianej ofercie3.    Okres udzielenie gwarancji – 20%

3.  Okres udzielenie gwarancji – 20%

W ramach kryterium można uzyskać max. 20 pkt. Oferty, które wpłyną zostaną ułożone od najkrótszego do najdłuższego terminu udzielenie gwarancji.
Oferta z najkrótszym okresem otrzyma 0 pkt.
Oferta o najdłuższym okresie gwarancji 20 pkt.    
Ofertom znajdującym się pomiędzy skrajnymi ofertami będą nadawane punkty proporcjonalnie do oferty najkrótszej.

Sposób wyliczania punktów:
 - jeżeli oferta w jest najmniej korzystna lub równa się ofercie najmniej korzystnej pod kątem okresu gwarancji – otrzymuje 0 pkt.
 - jeżeli oferta jest najkorzystniejsza pod kątem okresu gwarancji lub równa się ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów
 - jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów
 - jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

W = (Gmin/Gx)*20 pkt.
W – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium terminie realizacji
Gmin – najkrótszy okres gwarancji zadeklarowany w złożonych ofertach
Gx – okres gwarancji zadeklarowany w ocenianej ofercie

W przypadku ofert o równej liczbie punktów zadecyduje termin złożenia kompletnej oferty wraz z załącznikami.
Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów z przedstawionych kryteriów.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia: 100

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta musi zawierać:

   -   dane oferenta
   -   datę sporządzenia
   -   termin ważności oferty
   -   szczegółowy opis oferowanej usługi/kosztorys ofertowy
   -   cenę netto/brutto
   -   termin wykonania
   -   okres gwarancji
   -   sposób płatności

Załączniki do oferty:

- Oświadczenie o braku powiązań - zgodnie z wzorem nr 1 do niniejszego zapytania

 

SPOSÓB I TERMIN NA ZŁOŻENIE OFERTY

Oferty można składać do 18.08.2019

- mailowo na adres: biuro@medyk-centrum.pl

- pocztowo na adres: aleja Wolności 34, 42-200 Częstochowa

- osobiście – w siedzibie firmy: aleja Wolności 34, 42-200 Częstochowa (biuro czynne w godz. 08:00 –16:00)

Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione. Dodatkowe informacje pod nr tel.: 506050640

 

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.gov.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości dokonania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia. O każdej zmianie oferenci zostaną powiadomieni poprzez zmieszczenie adekwatnej informacji na w/w stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny lub pozostawienie postępowania bez rozstrzygnięcia. Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i cząstkowych.

Zamawiający poinformuje Wybranego oferenta o terminie podpisania Umowy.

Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku powinny być przetłumaczone przez Oferenta. Ceny podane w innej walucie zostaną przeliczone wg kursu NBP po kursie Sprzedaży obowiązującym na dzień przygotowania oferty.

O wynikach rozstrzygnięcia Oferenci zostaną powiadomieni e-mailowo na wskazany w ofercie adres.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy/zamówienia zawartego z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia. Zmiana umowy może nastąpić z przyczyn wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań.
 

OŚWIADCZENIE

dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

(do zapytania ofertowego na dostawę lasera diodowego 1940 nm)

Oświadczam, iż nie posiadam powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

     -  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
     -  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
     -  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
     -  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Czytelny podpis Oferenta             Data i miejscowość

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

 

Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna